complexType administrativeInformationType
diagram gluon3_1_p19.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
children affiliationAppendix contactInformation entitledForOvertimePayment assets recompenses authorities bankConnection socialSecurityOffice unionAffiliation relations note xenc:EncryptedData
used by
element entityType/administrativeInformation
annotation
documentation
Tilleggsdata for våre administrative systemer. Denne noden bør ha en restriktiv tilgangskontroll
source <xs:complexType name="administrativeInformationType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Tilleggsdata for våre administrative systemer. Denne noden bør ha en restriktiv tilgangskontroll</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:choice>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="affiliationAppendix" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#affiliation"/>
         
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Tilknytning
En persons forhold til NRK eller annen organisasjon
</xs:documentation>
         
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Affiliation
Ones connection to an organization
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="salaryGradeTitle" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Lønnstittel. Angir stillingen i en lønnsssammenheng</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:simpleContent>
                 
<xs:extension base="xs:string">
                   
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                   
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
                 
</xs:extension>
               
</xs:simpleContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="employmentContract" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Arbveidskontrakt eller annen avtale knyttet til affiliatin </xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:simpleContent>
                 
<xs:extension base="xs:anyURI">
                   
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                 
</xs:extension>
               
</xs:simpleContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="partTimeCause" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Ved permisjon f.eks. settes årsak til permisjon og fraction att til stillingsdel</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:simpleContent>
                 
<xs:extension base="xs:string">
                   
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                   
<xs:attribute name="fraction"/>
                 
</xs:extension>
               
</xs:simpleContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
         
<xs:attribute name="affiliationReference" type="xs:IDREF" use="required">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="nb">Peker til affiliation</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:attribute>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="contactInformation" type="contactInformationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="nb">Adresseinformasjon</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="entitledForOvertimePayment" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="assets" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Ting du har fått disponere av arbeidsgivers eiendom og eiebndeler slik som kreditkort som benyttes i arbeidsforholdet</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="asset" type="benefitType" maxOccurs="unbounded"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="recompenses" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="recompense" type="benefitType" maxOccurs="unbounded"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="authorities" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>For autoritetsregistre, bruk describedBy for peker til signatur og references for ev. document</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="authority" type="benefitType" maxOccurs="unbounded"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="bankConnection" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="bankName" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="accountNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="swiftNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation xml:lang="nb">Ref. ISO 9362</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="accountField" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:complexType>
               
<xs:simpleContent>
                 
<xs:extension base="xs:string">
                   
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
                 
</xs:extension>
               
</xs:simpleContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
         
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="socialSecurityOffice" type="entityType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>NAV</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="unionAffiliation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Fagforeningstilknytning. </xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="union" type="entityType"/>
           
<xs:element name="timespan" type="temporalType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="relations" type="relationsType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Pekere til diverse personer og ressurser for data som normalt holdes skult, for åpne data bruk tilsvarende element på rot i entetyType</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
   
<xs:element ref="xenc:EncryptedData"/>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element administrativeInformationType/affiliationAppendix
diagram gluon3_1_p20.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children salaryGradeTitle employmentContract partTimeCause
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
affiliationReference  xs:IDREF  required      
documentation
Peker til affiliation
annotation
documentation
Tilknytning
En persons forhold til NRK eller annen organisasjon
documentation
Affiliation
Ones connection to an organization
source <xs:element name="affiliationAppendix" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo source="http://gluon.nrk.no/dataordbok.xml#affiliation"/>
   
<xs:documentation source="NRKdataordbok" xml:lang="nb">Tilknytning
En persons forhold til NRK eller annen organisasjon
</xs:documentation>
   
<xs:documentation source="NRKdataDictionary" xml:lang="en">Affiliation
Ones connection to an organization
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="salaryGradeTitle" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lønnstittel. Angir stillingen i en lønnsssammenheng</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string">
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
             
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="employmentContract" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Arbveidskontrakt eller annen avtale knyttet til affiliatin </xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:anyURI">
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="partTimeCause" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Ved permisjon f.eks. settes årsak til permisjon og fraction att til stillingsdel</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string">
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
             
<xs:attribute name="fraction"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
   
<xs:attribute name="affiliationReference" type="xs:IDREF" use="required">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="nb">Peker til affiliation</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:attribute>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute administrativeInformationType/affiliationAppendix/@affiliationReference
type xs:IDREF
properties
use required
annotation
documentation
Peker til affiliation
source <xs:attribute name="affiliationReference" type="xs:IDREF" use="required">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Peker til affiliation</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

element administrativeInformationType/affiliationAppendix/salaryGradeTitle
diagram gluon3_1_p21.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
restriction  derived by: xs:string    public    
documentation
Er ressursen for internt bruk eller kan den publiseres. Gjelder for elementet attributtet er satt på
purpose  xs:string  optional      
documentation
Antydet bruksområde for element
annotation
documentation
Lønnstittel. Angir stillingen i en lønnsssammenheng
source <xs:element name="salaryGradeTitle" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lønnstittel. Angir stillingen i en lønnsssammenheng</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
       
<xs:attributeGroup ref="distributionGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element administrativeInformationType/affiliationAppendix/employmentContract
diagram gluon3_1_p22.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:anyURI
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
annotation
documentation
Arbveidskontrakt eller annen avtale knyttet til affiliatin
source <xs:element name="employmentContract" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Arbveidskontrakt eller annen avtale knyttet til affiliatin </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:anyURI">
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element administrativeInformationType/affiliationAppendix/partTimeCause
diagram gluon3_1_p23.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
fraction          
annotation
documentation
Ved permisjon f.eks. settes årsak til permisjon og fraction att til stillingsdel
source <xs:element name="partTimeCause" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ved permisjon f.eks. settes årsak til permisjon og fraction att til stillingsdel</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
       
<xs:attribute name="fraction"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute administrativeInformationType/affiliationAppendix/partTimeCause/@fraction
source <xs:attribute name="fraction"/>

element administrativeInformationType/contactInformation
diagram gluon3_1_p24.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type contactInformationType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children department contact telephone chat web email address organisation xenc:EncryptedData
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
restriction  derived by: xs:string    public    
documentation
Er ressursen for internt bruk eller kan den publiseres. Gjelder for elementet attributtet er satt på
purpose  xs:string  optional      
documentation
Antydet bruksområde for element
annotation
documentation
Adresseinformasjon
source <xs:element name="contactInformation" type="contactInformationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Adresseinformasjon</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element administrativeInformationType/entitledForOvertimePayment
diagram gluon3_1_p25.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="entitledForOvertimePayment" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element administrativeInformationType/assets
diagram gluon3_1_p26.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children asset
annotation
documentation
Ting du har fått disponere av arbeidsgivers eiendom og eiebndeler slik som kreditkort som benyttes i arbeidsforholdet
source <xs:element name="assets" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ting du har fått disponere av arbeidsgivers eiendom og eiebndeler slik som kreditkort som benyttes i arbeidsforholdet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="asset" type="benefitType" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element administrativeInformationType/assets/asset
diagram gluon3_1_p27.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type benefitType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children description value valueDescription assetAttribute timespan
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id          
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
source <xs:element name="asset" type="benefitType" maxOccurs="unbounded"/>

element administrativeInformationType/recompenses
diagram gluon3_1_p28.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children recompense
source <xs:element name="recompenses" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="recompense" type="benefitType" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element administrativeInformationType/recompenses/recompense
diagram gluon3_1_p29.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type benefitType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children description value valueDescription assetAttribute timespan
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id          
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
source <xs:element name="recompense" type="benefitType" maxOccurs="unbounded"/>

element administrativeInformationType/authorities
diagram gluon3_1_p30.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children authority
annotation
documentation
For autoritetsregistre, bruk describedBy for peker til signatur og references for ev. document
source <xs:element name="authorities" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>For autoritetsregistre, bruk describedBy for peker til signatur og references for ev. document</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="authority" type="benefitType" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element administrativeInformationType/authorities/authority
diagram gluon3_1_p31.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type benefitType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children description value valueDescription assetAttribute timespan
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id          
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
source <xs:element name="authority" type="benefitType" maxOccurs="unbounded"/>

element administrativeInformationType/bankConnection
diagram gluon3_1_p32.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children bankName accountNumber swiftNumber accountField
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
source <xs:element name="bankConnection" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="bankName" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="accountNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="swiftNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="nb">Ref. ISO 9362</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="accountField" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string">
             
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
   
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element administrativeInformationType/bankConnection/bankName
diagram gluon3_1_p33.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="bankName" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element administrativeInformationType/bankConnection/accountNumber
diagram gluon3_1_p34.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="accountNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element administrativeInformationType/bankConnection/swiftNumber
diagram gluon3_1_p35.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Ref. ISO 9362
source <xs:element name="swiftNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Ref. ISO 9362</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element administrativeInformationType/bankConnection/accountField
diagram gluon3_1_p36.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
source <xs:element name="accountField" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element administrativeInformationType/socialSecurityOffice
diagram gluon3_1_p37.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type entityType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
annotation
documentation
NAV
source <xs:element name="socialSecurityOffice" type="entityType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>NAV</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element administrativeInformationType/unionAffiliation
diagram gluon3_1_p38.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children union timespan
annotation
documentation
Fagforeningstilknytning.
source <xs:element name="unionAffiliation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Fagforeningstilknytning. </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="union" type="entityType"/>
     
<xs:element name="timespan" type="temporalType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element administrativeInformationType/unionAffiliation/union
diagram gluon3_1_p39.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type entityType
properties
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
source <xs:element name="union" type="entityType"/>

element administrativeInformationType/unionAffiliation/timespan
diagram gluon3_1_p40.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type temporalType
properties
content complex
children start end epoch
source <xs:element name="timespan" type="temporalType"/>

element administrativeInformationType/relations
diagram gluon3_1_p41.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children relationIsVersionOf relationHasVersion relationIsReplacedBy relationReplaces relationIsRequiredBy relationRequires relationIsPartOf relationHasPart relationIsReferencedBy relationReferences relationIsFormatOf relationHasFormat relationIsDescribedBy relationDescribes relationIsDramatisationOf relationHasDramatisation relationIsEpisodeOf relationHasEpisode relationIsSeasonOf relationHasSeason
annotation
documentation
Pekere til diverse personer og ressurser for data som normalt holdes skult, for åpne data bruk tilsvarende element på rot i entetyType
source <xs:element name="relations" type="relationsType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pekere til diverse personer og ressurser for data som normalt holdes skult, for åpne data bruk tilsvarende element på rot i entetyType</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element administrativeInformationType/note
diagram gluon3_1_p42.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="note" type="xs:string" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy