complexType mercantileRecordType
diagram gluon3_1_p227.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
children title value timer accountable entry
used by
element mercantileRecordType/entry
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id          
entryType  derived by: xs:string        
documentNumber          
documentation
Bilagsnummer
date  xs:date        
ordererCostCentre          
supplyerCostCentre          
annotation
documentation
For merkantile aspekter ved et objekt
source <xs:complexType name="mercantileRecordType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>For merkantile aspekter ved et objekt</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="title" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="value" type="valueType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="timer" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="accountable" type="entityType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="entry" type="mercantileRecordType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Artskonto</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
 
<xs:attribute name="id"/>
 
<xs:attribute name="entryType">
   
<xs:simpleType>
     
<xs:restriction base="xs:string">
       
<xs:enumeration value="credit"/>
       
<xs:enumeration value="debit"/>
     
</xs:restriction>
   
</xs:simpleType>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="documentNumber">
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation>Bilagsnummer</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="date" type="xs:date"/>
 
<xs:attribute name="ordererCostCentre"/>
 
<xs:attribute name="supplyerCostCentre"/>
</xs:complexType>

attribute mercantileRecordType/@id
source <xs:attribute name="id"/>

attribute mercantileRecordType/@entryType
type restriction of xs:string
facets
Kind Value Annotation
enumeration credit
enumeration debit
source <xs:attribute name="entryType">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="credit"/>
     
<xs:enumeration value="debit"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

attribute mercantileRecordType/@documentNumber
annotation
documentation
Bilagsnummer
source <xs:attribute name="documentNumber">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Bilagsnummer</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

attribute mercantileRecordType/@date
type xs:date
source <xs:attribute name="date" type="xs:date"/>

attribute mercantileRecordType/@ordererCostCentre
source <xs:attribute name="ordererCostCentre"/>

attribute mercantileRecordType/@supplyerCostCentre
source <xs:attribute name="supplyerCostCentre"/>

element mercantileRecordType/title
diagram gluon3_1_p228.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="title" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element mercantileRecordType/value
diagram gluon3_1_p229.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type valueType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
valutakode          
omregningsdato          
valutaverdi          
source <xs:element name="value" type="valueType" minOccurs="0"/>

element mercantileRecordType/timer
diagram gluon3_1_p230.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="timer" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element mercantileRecordType/accountable
diagram gluon3_1_p231.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type entityType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
source <xs:element name="accountable" type="entityType" minOccurs="0"/>

element mercantileRecordType/entry
diagram gluon3_1_p232.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type mercantileRecordType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children title value timer accountable entry
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id          
entryType  derived by: xs:string        
documentNumber          
documentation
Bilagsnummer
date  xs:date        
ordererCostCentre          
supplyerCostCentre          
annotation
documentation
Artskonto
source <xs:element name="entry" type="mercantileRecordType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Artskonto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy