complexType trafficType
diagram gluon3_1_p332.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
children incidentDescription announcement
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
dataid  xs:string        
type  xs:string        
documentation
The classes as in TPEG, eller tpeg-set
documentation
Klassene fra TPEG, brukes for å grovsortere meldingene.
state          
documentation
Status for hendelsesforløpet meldingen omfatter
announcementType  xs:string        
annotation
documentation
Basetype for trafikkinformasjon
documentation
Traffic information
source <xs:complexType name="trafficType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Basetype for trafikkinformasjon</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Traffic information</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="incidentDescription" type="gluonNews:newsType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="announcement" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="object" type="objectType"/>
       
</xs:sequence>
       
<xs:attribute name="region" type="xs:string" use="optional"/>
       
<xs:attribute name="cluster" type="xs:string" use="optional"/>
       
<xs:attribute name="new">
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="0"/>
             
<xs:enumeration value="1"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:attribute>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
 
<xs:attribute name="dataid" type="xs:string"/>
 
<xs:attribute name="type" type="xs:string">
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation xml:lang="en">The classes as in TPEG, eller tpeg-set</xs:documentation>
     
<xs:documentation xml:lang="nb">Klassene fra TPEG, brukes for å grovsortere meldingene.</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="state">
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation>Status for hendelsesforløpet meldingen omfatter</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
 
</xs:attribute>
 
<xs:attribute name="announcementType" type="xs:string"/>
</xs:complexType>

attribute trafficType/@dataid
type xs:string
source <xs:attribute name="dataid" type="xs:string"/>

attribute trafficType/@type
type xs:string
annotation
documentation
The classes as in TPEG, eller tpeg-set
documentation
Klassene fra TPEG, brukes for å grovsortere meldingene.
source <xs:attribute name="type" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">The classes as in TPEG, eller tpeg-set</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="nb">Klassene fra TPEG, brukes for å grovsortere meldingene.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

attribute trafficType/@state
annotation
documentation
Status for hendelsesforløpet meldingen omfatter
source <xs:attribute name="state">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Status for hendelsesforløpet meldingen omfatter</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:attribute>

attribute trafficType/@announcementType
type xs:string
source <xs:attribute name="announcementType" type="xs:string"/>

element trafficType/incidentDescription
diagram gluon3_1_p333.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type gluonNews:newsType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children gluonNews:abstract gluonNews:headline gluonNews:lead gluonNews:maintext gluonNews:shorttext gluonNews:linkcompilations
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  derived by: xs:string    rich    
xml:lang  xs:language        
source <xs:element name="incidentDescription" type="gluonNews:newsType" minOccurs="0"/>

element trafficType/announcement
diagram gluon3_1_p334.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children object
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
region  xs:string  optional      
cluster  xs:string  optional      
new  derived by: xs:string        
source <xs:element name="announcement" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="object" type="objectType"/>
   
</xs:sequence>
   
<xs:attribute name="region" type="xs:string" use="optional"/>
   
<xs:attribute name="cluster" type="xs:string" use="optional"/>
   
<xs:attribute name="new">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="0"/>
         
<xs:enumeration value="1"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:attribute>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute trafficType/announcement/@region
type xs:string
properties
use optional
source <xs:attribute name="region" type="xs:string" use="optional"/>

attribute trafficType/announcement/@cluster
type xs:string
properties
use optional
source <xs:attribute name="cluster" type="xs:string" use="optional"/>

attribute trafficType/announcement/@new
type restriction of xs:string
facets
Kind Value Annotation
enumeration 0
enumeration 1
source <xs:attribute name="new">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="0"/>
     
<xs:enumeration value="1"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

element trafficType/announcement/object
diagram gluon3_1_p335.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type objectType
properties
content complex
children metadata ebucore:ebuCoreMain tva:TVAMain longDescription origin publications polling gluonWeather:weather tpeg:tpeg_document payload subelements xenc:EncryptedData
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
objecttype  derived by: xs:NMTOKEN  required      
channel  derived by: xs:string  optional      
subChannel  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment          
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layer  derived by: xs:string  optional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataid  xs:string        
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localid  xs:ID        
documentation
Brukes som mål for pekere innenfor et objekt
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
localRef  xs:IDREF        
documentation
Brukes der et objekt er beskrevet i flere objektnoder, f. eks ved kryptering
type  derived by: xs:NMTOKEN    rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd.
runorder  xs:string  optional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling. I en liste av objekter kan dette feltet brukes for å angi rekkefølge der det er behov får å presisere denne
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
gluonDict:statesGroupType  derived by: xs:string        
documentation

        Beskriver et objekts forskjellige tilstander
     
reportState  derived by: xs:string        
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purpose  xs:string        
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distribution  derived by: xs:string        
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
priority  derived by: xs:int        
documentation
Setter prioritet for et og et objekt, ellers som prioritet for hele dokumentet.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
source <xs:element name="object" type="objectType"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy