attribute employmentTypesType
namespace http://gluon.nrk.no/gluonDict
type restriction of xs:string
used by
complexType affiliationType
facets
Kind Value Annotation
enumeration permanentEmployee
documentation

              Fast ansatt - Person i arbeidsforhold uten avtalt tidsbegrensning
           
documentation

              Permanent employee - Person in employment without any time limits
           
enumeration temporaryEmployee
documentation

              Vikar - Medarbeider som  ansettes for å dekke oppgavene til en eller flere medarbeidere som for tiden er i permisjon, syk eller lignende.
           
documentation

              Temporary employee - Employee hired temporarily to cover the responsibilities of one or several employees on leave
           
enumeration callTemp
documentation

              Tilkallingsvikar - Person med tidsavgrenset avtale som innebærer at NRK kan kontakte arbeidstaker og tilby timebetalt arbeid av kortvarig karakter.
           
documentation

              *** - ***
           
enumeration temporalEmployment
documentation

              Midlertidig ansatt - Arbeider som ekspert eller dekker sesongtopper
           
documentation

              *** - ***
           
enumeration temporalEmploymentSocial
documentation

              Midlertidig arbeidsmarkedstiltak - Deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten
           
documentation

              *** - ***
           
enumeration trainee
documentation

              Praktikant - Person som opparbeider praktisk erfaring i et gitt yrke
           
documentation

              Trainee - Person undergoing training for a particular job or profession
           
enumeration retiree
documentation

              Pensjonist - Tidligere ansatt som som har oppnådd aldersgrense for pensjon som fast ansatt.
           
documentation

              Retiree - ***
           
enumeration temporaryAffiliation
documentation

              Fast i vikariat - Fast ansatt, midlertidig plassert i organisasjonsstruktur
           
documentation

              Temporary affiliation - ***
           
enumeration boardMember
documentation

              Styremedlem - Medlem av gruppen som er nedsatt for a ta prinsipielle avgjørelser i bedriften
           
documentation

              Board member - Member of  the group constituted as the decision-making body of an organization
           
enumeration councilMember
documentation

              Rådsmedlem - Medlem av Kringkastingsrådet og de lokale distriktsprogramråd
           
documentation

              Council member - Member of the Broadcasting Council and the regional advisory councils
           
enumeration contributor
documentation

              Medvirkende - Person bidrat til eller som har en relasjon til et objekt (f. eks. et program) på en eller annen måte. Spesifiseres med en rolle
           
documentation

              Contributor - ***
           
enumeration creator
documentation

              Opphavsmann - Person som har skapt, eller bidrat til et objekt på en slik måte at man innehar intellektuelle rettigheter
           
documentation

              Creator - ***
           
enumeration bit0
documentation

              Selvstendig næringsdrivende - ***
           
documentation

              *** - ***
           
enumeration bit2
documentation

              Blåbok - Personer med kontraktsforhold som ikke er omfattet av AML, men av rammeavtaler med skuespiller-, musiker- og andre kunstnerforbund eller opphavsrettsorganisasjoner
           
documentation

              *** - ***
           
enumeration bit3b
documentation

              Innleid arbeidskraft - Person ansatt i annet firma som gjør tjenester for NRK
           
documentation

              *** - ***
           
enumeration bit4b
documentation

              Gjest - Person vi gir adgang til bygningsmasse
           
documentation

              *** - ***
           
enumeration guest
documentation

              Gjest - Person vi gir adgang til bygningsmasse
           
documentation

              Guest - ***
           
enumeration bit5b
documentation

              Frivillig bidragsyter - Person som etter eget ønske leverer bidrag til NRK, uten forutgående bestilling
           
documentation

              *** - ***
           
enumeration bit6b
documentation

              *** - ***
           
documentation

              *** - ***
           


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy