complexType maintenanceType
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p193.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
children publishingDirectives retransmit requestStatus report probe systemLabels senders nuclei dictionary
used by
element gluon/maintenance
annotation
documentation
Tekniske meldinger i gluonsystemet
documentation
Control and reporting inside the gluon system

element maintenanceType/publishingDirectives
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p194.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
content complex
children result response
annotation
documentation
Sidevisning, brukes foreløpig kun av gluon:arena

element maintenanceType/publishingDirectives/result
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p195.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
content complex
children arrangement

element maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p196.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
content complex
children teletextPage
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
arrID  xs:string        

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/@arrID
type xs:string

element maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p197.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
status  xs:boolean  required      
from  xs:boolean  required      
to  xs:boolean  optional      
subpages  xs:string  optional      
indexPage  xs:string  optional      
paddingTop  xs:boolean  required      
paddingBottom  xs:boolean  required      
titleOverride  xs:string  optional      
footerOverride  xs:string  optional      
removeOlderThan  xs:string  optional      

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@status
type xs:boolean
properties
use required

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@from
type xs:boolean
properties
use required

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@to
type xs:boolean
properties
use optional

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@subpages
type xs:string
properties
use optional

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@indexPage
type xs:string
properties
use optional

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@paddingTop
type xs:boolean
properties
use required

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@paddingBottom
type xs:boolean
properties
use required

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@titleOverride
type xs:string
properties
use optional

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@footerOverride
type xs:string
properties
use optional

attribute maintenanceType/publishingDirectives/result/arrangement/teletextPage/@removeOlderThan
type xs:string
properties
use optional

element maintenanceType/publishingDirectives/response
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p198.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
content complex
children polling message quiz

element maintenanceType/publishingDirectives/response/polling
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p199.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children televisionPage
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id  xs:string        

attribute maintenanceType/publishingDirectives/response/polling/@id
type xs:string

element maintenanceType/publishingDirectives/response/polling/televisionPage
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p200.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type televisionPageType
properties
content complex
children item

element maintenanceType/publishingDirectives/response/message
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p201.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children televisionPage
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id  xs:string        

attribute maintenanceType/publishingDirectives/response/message/@id
type xs:string

element maintenanceType/publishingDirectives/response/message/televisionPage
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p202.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type televisionPageType
properties
content complex
children item

element maintenanceType/publishingDirectives/response/quiz
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p203.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children televisionPage
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id  xs:string        

attribute maintenanceType/publishingDirectives/response/quiz/@id
type xs:string

element maintenanceType/publishingDirectives/response/quiz/televisionPage
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p204.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type televisionPageType
properties
content complex
children item

element maintenanceType/retransmit
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p205.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children artID
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
purpose  xs:string  required      
documentation
Betegnelse på quark dette skal sendes til.
annotation
documentation
Display i head bestemmer tidsrom som skal gjenskapes

attribute maintenanceType/retransmit/@purpose
type xs:string
properties
use required
annotation
documentation
Betegnelse på quark dette skal sendes til.

element maintenanceType/retransmit/artID
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p206.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
annotation
documentation
Id på uteblivende dokument

element maintenanceType/requestStatus
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p207.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
annotation
documentation
Ber om status på system

element maintenanceType/report
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p208.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
content complex
children transmitter error OK
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
date  xs:dateTime  required      
sender  derived by: xs:string  required      
documentation
En nøkkel bestående av en ipadresse et kolon og et quarknavn
threads  xs:int  optional      
annotation
documentation
For transport av feillogger, og tilstandsrapporter

attribute maintenanceType/report/@date
type xs:dateTime
properties
use required

attribute maintenanceType/report/@sender
type restriction of xs:string
properties
use required
annotation
documentation
En nøkkel bestående av en ipadresse et kolon og et quarknavn

attribute maintenanceType/report/@threads
type xs:int
properties
use optional

element maintenanceType/report/transmitter
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p209.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children status duration message error OK
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string  required      
documentation
Navn på transmitter det er sendt noe til
annotation
documentation
Dette er oppbyggingen av en tilstandsrapport etter en suksessfull utsendelse av et gluon. Resultatet trenger ikke å ha gått bra riktignok

attribute maintenanceType/report/transmitter/@quark
type xs:string
properties
use required
annotation
documentation
Navn på transmitter det er sendt noe til

element maintenanceType/report/transmitter/status
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p210.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type extension of xs:string
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
reference  xs:int  required      

attribute maintenanceType/report/transmitter/status/@reference
type xs:int
properties
use required

element maintenanceType/report/transmitter/duration
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p211.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:duration
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple

element maintenanceType/report/transmitter/message
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p212.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Her skal innholdet formateres, og skal kunne inneholde errorType, eller okType. Ergo dette elementet utgår.

element maintenanceType/report/transmitter/error
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p213.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type errorType
properties
content complex
children errorMessage module
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string        
documentation
Betegnelse på gluon enhet som sender inn feilmeldingen

element maintenanceType/report/transmitter/OK
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p214.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type okType
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string        

element maintenanceType/report/error
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p215.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type errorType
properties
content complex
children errorMessage module
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string        
documentation
Betegnelse på gluon enhet som sender inn feilmeldingen

element maintenanceType/report/OK
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p216.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type okType
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string        

element maintenanceType/probe
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p217.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
annotation
documentation
For testdata av ymse slag
documentation
For any testdata

element maintenanceType/systemLabels
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p218.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
content complex
children transmitter
annotation
documentation
Nøkling mellom betegnelser og adresser

element maintenanceType/systemLabels/transmitter
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p219.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type transmitterType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string  required      
condition  xs:string  optional      
documentation
Brukes for betingelsene for videresending i karusellen
url  xs:anyURI  optional      
ip  xs:anyURI  optional      
encoding  derived by: xs:string  optional      
documentation
Gir de forskjellige måtene systemet kan sende videre data på.

element maintenanceType/senders
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p220.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
content complex
children sender
annotation
documentation
Adresselister for gkuonspin

element maintenanceType/senders/sender
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p221.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children transmitter
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
ip  xs:anyURI        
url  xs:anyURI  optional      
quark  xs:string        
encoding  xs:string  optional  raw    

attribute maintenanceType/senders/sender/@ip
type xs:anyURI

attribute maintenanceType/senders/sender/@url
type xs:anyURI
properties
use optional

attribute maintenanceType/senders/sender/@quark
type xs:string

attribute maintenanceType/senders/sender/@encoding
type xs:string
properties
use optional
default raw

element maintenanceType/senders/sender/transmitter
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p222.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type transmitterType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string  required      
condition  xs:string  optional      
documentation
Brukes for betingelsene for videresending i karusellen
url  xs:anyURI  optional      
ip  xs:anyURI  optional      
encoding  derived by: xs:string  optional      
documentation
Gir de forskjellige måtene systemet kan sende videre data på.

element maintenanceType/nuclei
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p223.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
content complex
children nucleus
annotation
documentation
Oversikt over adresse til karusellene

element maintenanceType/nuclei/nucleus
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p224.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
url  xs:anyURI  required      

attribute maintenanceType/nuclei/nucleus/@url
type xs:anyURI
properties
use required

element maintenanceType/dictionary
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p225.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type dictionaryType
properties
content complex
children metadata group term


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy