element gluon
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p1.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
content complex
children head objects entities envelope maintenance
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
artID  xs:string  required      
priority  derived by: xs:int  required      
documentation
priority=0 -> stryk
priority=1 -> kun til arkiv, hendelsen er lite viktig eller er foreldet, er med bare for aa beholde helheten.
priority=2 -> ikke direkte kampopdatering, men dagsaktuelt, bare til oversiktsider langt ned i publiseringstreet.
priority=3 -> normal direkte overfoert kamp, vanlig nyhetsartikkel
priority=4 -> Viktig nyhetsartikkel, sportsevenemang med almenn interesse
priority=5 -> Breaking news
version  xs:string        
documentation
Eventuelt versjonsnummer for datatypen (Brukes i tilfeller der en ny eksport og en gammel eksport går ut fra samme systemet)
documentation
Versionnumber for the export type. (Not the versionnumber for one spesific document)
xml:lang  xs:language    no    
annotation
documentation
Gluon er NRKs standardiserte XML-utvekslingsdataskjema som binder sammen  de ulike enhetene innen produksjon, publisering og distribusjon. Skjema og dokumentasjon er laget av Tormod Værvågen og Gunnar Dahl, Norsk rikskringkasting (NRK AS). Epost: tormod.varvagen@nrk.no eller gunnar.dahl@nrk.no
documentation
Top node of the Gluon content management system. XML Schemes and documentation is written by Tormod Værvågen and Gunnar Dahl, Norsk rikskringkasting (NRK AS), Norway. Email: tormod.varvagen@nrk.no eller gunnar.dahl@nrk.no

attribute gluon/@artID
type xs:string
properties
use required

attribute gluon/@priority
type restriction of xs:int
properties
use required
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 0
maxInclusive 5
totalDigits 1
annotation
documentation
priority=0 -> stryk
priority=1 -> kun til arkiv, hendelsen er lite viktig eller er foreldet, er med bare for aa beholde helheten.
priority=2 -> ikke direkte kampopdatering, men dagsaktuelt, bare til oversiktsider langt ned i publiseringstreet.
priority=3 -> normal direkte overfoert kamp, vanlig nyhetsartikkel
priority=4 -> Viktig nyhetsartikkel, sportsevenemang med almenn interesse
priority=5 -> Breaking news

attribute gluon/@version
type xs:string
annotation
documentation
Eventuelt versjonsnummer for datatypen (Brukes i tilfeller der en ny eksport og en gammel eksport går ut fra samme systemet)
documentation
Versionnumber for the export type. (Not the versionnumber for one spesific document)

element gluon/head
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p2.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
content complex
children metadata display channels transmitters publishingpoints
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
sequenceNumber  xs:int        
documentation
Viser hvilket nummer i en dokumentserie det gjeldende dokumentet har.
documentSeries  xs:int        
documentation
Brukes for å bestemme at dette dokumentet er en del av en sekvens av dokumenter. Eks. epg-programmoversikter som sendes ut i set av 14, eller  arkiveksporter som kommer tre ganger med flere dagers mellomrom. Legg inn verdi for maks antall i serien, her 3
annotation
documentation
Brukes for elementer som beskriver selve dokumentet,
documentation
Information regarding the document

attribute gluon/head/@sequenceNumber
type xs:int
annotation
documentation
Viser hvilket nummer i en dokumentserie det gjeldende dokumentet har.

attribute gluon/head/@documentSeries
type xs:int
annotation
documentation
Brukes for å bestemme at dette dokumentet er en del av en sekvens av dokumenter. Eks. epg-programmoversikter som sendes ut i set av 14, eller  arkiveksporter som kommer tre ganger med flere dagers mellomrom. Legg inn verdi for maks antall i serien, her 3

element gluon/head/metadata
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p3.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type gluonMetadataType
properties
content complex
children titles creators subjects description publishers contributors dates types format identifier source language relations coverage rights
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
xml:lang  xs:language        

element gluon/head/display
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p4.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type displayType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
startDate  xs:dateTime        
documentation
Start tid og dato i ISO format
documentation
Start time and date in ISO format
startYear  xs:gYear        
documentation
Startår, årsdel av ISO dato
documentation
Start year
startMonth  derived by: xs:int        
startDay  derived by: xs:int        
startTime  xs:time        
documentation
Tidspunkt for hendelse
startDayOfWeek  derived by: xs:int        
documentation
Ukedag etter ISO 8601 er 1 mandag, 7 søndag
documentation
Day of week, starts on 1 with Monday, ends on 7 for Sunday
startPoint  xs:duration        
documentation
Start relativt fra start på foreldre objekt
documentation
Start point relative from beginning of parent
endDate  xs:dateTime  optional      
documentation
Eksakt dato
endYear  xs:gYear  optional      
endMonth  derived by: xs:int  optional      
endDay  derived by: xs:int  optional      
endTime  xs:time  optional      
documentation
Tidspunkt for hendelse
endDayOfWeek  derived by: xs:int  optional      
endPoint  xs:duration        
documentation
Slutt relativt fra start på foreldre objekt
documentation
End point relative from beginning of parent
repeatMin  xs:int  optional      
documentation
Vises minimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
repeatMax  xs:int  optional      
documentation
Vises maksimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
annotation
documentation
Angir visningsgyldigheten for et dokument

element gluon/head/channels
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p5.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children channel
annotation
documentation
Muliggjør versjonering av inhold på grunnlag av målgruppe

element gluon/head/channels/channel
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p6.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:string
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content simple

element gluon/head/transmitters
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p7.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children system transmitter
annotation
documentation
Brukes bare dersom en adresat skal tvangsstyres

element gluon/head/transmitters/system
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p8.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type transmitterType
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string  required      
condition  xs:string  optional      
documentation
Brukes for betingelsene for videresending i karusellen
url  xs:anyURI  optional      
ip  xs:anyURI  optional      
encoding  derived by: xs:string  optional      
documentation
Gir de forskjellige måtene systemet kan sende videre data på.
annotation
documentation
Brukes dersom karusellen skal sende til noen av enhetene som ikke er utkanaler

element gluon/head/transmitters/transmitter
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p9.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type transmitterType
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string  required      
condition  xs:string  optional      
documentation
Brukes for betingelsene for videresending i karusellen
url  xs:anyURI  optional      
ip  xs:anyURI  optional      
encoding  derived by: xs:string  optional      
documentation
Gir de forskjellige måtene systemet kan sende videre data på.
annotation
documentation
Generell transmittertype

element gluon/head/publishingpoints
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p10.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children publishingpoint
annotation
documentation
Brukes i tilfeller der kilden bestemmer hvor i et gitt hirarki noe skal publiseres.
Polopoly ext.

element gluon/head/publishingpoints/publishingpoint
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p11.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children section
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
quark  xs:string        
documentation
Publiseringspunktet kan tilordnes en mottager, f. eks wap

attribute gluon/head/publishingpoints/publishingpoint/@quark
type xs:string
annotation
documentation
Publiseringspunktet kan tilordnes en mottager, f. eks wap

element gluon/head/publishingpoints/publishingpoint/section
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p12.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type sectionType
properties
content complex
children value subsection

element gluon/objects
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p13.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
content complex
children object
annotation
documentation
Brukes når et objekt overføres alene
documentation
Use only if one object is to be transferred

element gluon/objects/object
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p14.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type objectType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children metadata ebucore:ebuCoreMain tva:TVAMain longDescription origin publications polling gluonWeather:weather tpeg:tpeg_document subelements payload xenc:EncryptedData
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
objecttype  derived by: xs:NMTOKEN  required      
channel  derived by: xs:string  optional      
subChannel  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment          
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layer  derived by: xs:string  optional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataid  xs:string        
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localid  xs:ID        
documentation
Brukes som mål for pekere innenfor et objekt
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
localRef  xs:IDREF        
documentation
Brukes der et objekt er beskrevet i flere objektnoder, f. eks ved kryptering
type  derived by: xs:NMTOKEN    rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd.
runorder  xs:string  optional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling. I en liste av objekter kan dette feltet brukes for å angi rekkefølge der det er behov får å presisere denne
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
gluonDict:statesGroupType  derived by: xs:string        
documentation

        Beskriver et objekts forskjellige tilstander
     
reportState  derived by: xs:string        
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purpose  xs:string        
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distribution  derived by: xs:string        
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
priority  derived by: xs:int        
documentation
Setter prioritet for et og et objekt, ellers som prioritet for hele dokumentet.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        

element gluon/entities
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p15.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
properties
content complex
children entity
annotation
documentation
Brukes der et sett med persondata skal overføres

element gluon/entities/entity
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p16.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type entityType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity roleName nationality otherName events relations relatedEntities timeFrame contactInformation affiliation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator innen refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        

element gluon/envelope
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p17.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type xs:anyType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
annotation
documentation
For midlertidig bruk av gluons transport lag for fremmede xml strukturer
documentation
For ad-hoc use of the transport layer, for foregn xml structures

element gluon/maintenance
diagram gluon3_diagrams/gluon3_p18.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3
type maintenanceType
properties
content complex
children publishingDirectives retransmit requestStatus report probe systemLabels senders nuclei dictionary
annotation
documentation
For administrative meldinger
documentation
System maintenance


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy