complexType tablesType
diagram gluon_p425.png
children metadata_DC element news traffic arrangement sportstable events location
used by
element gluon/body/tables
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:stringrequired      
namexs:string      
orderedxs:int  0    
documentation
Settes dersom en liste er sortert, playlister er som regel ikke sortert, mens f.eks en ligatabell er det.
dynamicderived by: xs:int  0    
documentation
Settes til 1 dersom det dreier seg om en tabell dynamisk, d.v.s. at den oppdateres som om alle kampene i en serierunde er ferdigspillte.
Brukes på prognoselignende tabeller.
dataidxs:string      
lang      
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.
documentSeriesxs:int      
documentation
Brukes for å bestemme at dette dokumentet er en del av en sekvens av dokumenter. Eks. epg-programmoversikter som sendes ut i set av 14, eller  arkiveksporter som kommer tre ganger med flere dagers mellomrom. Legg inn verdi for maks antall i serien, her 3
sequenceNumberxs:int      
documentation
Viser hvilket nummer i en dokumentserie det gjeldende dokumentet har.
annotation
documentation
Tabeller, lister og epg-er
documentation
Tables, lists and epg

attribute tablesType/@type
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
use required
facets
enumeration archiveReport
enumeration controlReport
enumeration epgReport
enumeration archive
enumeration textinfo
enumeration iteminfo
enumeration playlist
enumeration epg
enumeration audioanalysis
enumeration newswire
enumeration sportslist
enumeration leaguetable
enumeration dynamictable
enumeration grouptable
enumeration dynamicgrouptable
enumeration ligatabell
enumeration toppscorer
enumeration råtass
enumeration terminliste
enumeration fixtures
enumeration gazetteer
enumeration trafficOverview

attribute tablesType/@name
type xs:string
properties
isRef 0

attribute tablesType/@ordered
type xs:int
properties
isRef 0
default 0
annotation
documentation
Settes dersom en liste er sortert, playlister er som regel ikke sortert, mens f.eks en ligatabell er det.

attribute tablesType/@dynamic
type restriction of xs:int
properties
isRef 0
default 0
facets
enumeration 0
enumeration 1
annotation
documentation
Settes til 1 dersom det dreier seg om en tabell dynamisk, d.v.s. at den oppdateres som om alle kampene i en serierunde er ferdigspillte.
Brukes på prognoselignende tabeller.

attribute tablesType/@dataid
type xs:string
properties
isRef 0

attribute tablesType/@documentSeries
type xs:int
properties
isRef 0
annotation
documentation
Brukes for å bestemme at dette dokumentet er en del av en sekvens av dokumenter. Eks. epg-programmoversikter som sendes ut i set av 14, eller  arkiveksporter som kommer tre ganger med flere dagers mellomrom. Legg inn verdi for maks antall i serien, her 3

attribute tablesType/@sequenceNumber
type xs:int
properties
isRef 0
annotation
documentation
Viser hvilket nummer i en dokumentserie det gjeldende dokumentet har.

element tablesType/metadata_DC
diagram gluon_p426.png
type axmlType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children titles creators subjects description publishers contributors dates types format identifier source language relations coverage rights
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
lang      
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.
annotation
documentation
Brukes dersom sammlingen/listen trenger metadata
documentation
For meta data describing the collection or list

element tablesType/element
diagram gluon_p427.png
type elementType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children metadata_DC longDescription programmeSpecials musicSpecials recommendations query origin publishingcopy publishingcopyResult subelements
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
objecttypederived by: xs:NMTOKENrequired      
channelderived by: xs:stringoptional      
subChannelxs:stringoptional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment      
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layerderived by: xs:stringoptional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataidxs:stringrequired      
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localidxs:ID      
documentation
Brukes som mål for localid pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
typederived by: xs:NMTOKEN  rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd. Brukes i iteminfo når man lukker spaken, slik at man har et  neste og forige.
runorderxs:stringoptional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
reportStatederived by: xs:string      
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purposexs:string      
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distributionderived by: xs:string      
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
state      
changeType      
changedFromChannel      
changedFromPublishedDate      
annotation
documentation
Brukes ved epg, iteminfo og playlist

element tablesType/news
diagram gluon_p428.png
type newsType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children metadata_DC abstract headline lead maintext shorttext elements linkcompilations
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:string  rich    
lang      
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.
annotation
documentation
Brukes der man skal fortelle om et helt nyhetsbilde, slik man gjør i en rss

element tablesType/traffic
diagram gluon_p429.png
type trafficType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children incidentDescription tpeg:tpeg_document announcement
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
dataidxs:string      
typexs:string      
documentation
The classes as in TPEG, eller tpeg-set
documentation
Klassene fra TPEG, brukes for å grovsortere meldingene.
statederived by: xs:string      
documentation
Status for hendelsesforløpet meldingen omfatter
announcementTypexs:string      
annotation
documentation
Viser oversikt over et trafikkbilde

element tablesType/arrangement
diagram gluon_p430.png
type extension of xs:string
properties
isRef 0
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
arrIDxs:stringrequired      
seasonxs:stringoptional      
sportderived by: xs:string      

attribute tablesType/arrangement/@arrID
type xs:string
properties
isRef 0
use required

attribute tablesType/arrangement/@season
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

element tablesType/sportstable
diagram gluon_p431.png
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children participant
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:stringrequired      
groupxs:stringoptional      
namexs:string      
orderedxs:int  0    
documentation
Settes dersom en liste er sortert, playlister er som regel ikke sortert, mens f.eks en ligatabell er det.
dynamicderived by: xs:int  0    
documentation
Settes til 1 dersom det dreier seg om en tabell dynamisk, d.v.s. at den oppdateres som om alle kampene i en serierunde er ferdigspillte.
Brukes på prognoselignende tabeller.
dataidxs:string      
annotation
documentation
Typisk for ligatabeller o.l.

attribute tablesType/sportstable/@type
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
use required
facets
enumeration standardtable
enumeration dynamictable
enumeration hometable
enumeration awaytable
enumeration topscore
enumeration punishments
enumeration yellowcard
enumeration redcard
enumeration grouptables
enumeration dynamicgrouptable

attribute tablesType/sportstable/@group
type xs:string
properties
isRef 0
use optional

attribute tablesType/sportstable/@name
type xs:string
properties
isRef 0

attribute tablesType/sportstable/@ordered
type xs:int
properties
isRef 0
default 0
annotation
documentation
Settes dersom en liste er sortert, playlister er som regel ikke sortert, mens f.eks en ligatabell er det.

attribute tablesType/sportstable/@dynamic
type restriction of xs:int
properties
isRef 0
default 0
facets
enumeration 0
enumeration 1
annotation
documentation
Settes til 1 dersom det dreier seg om en tabell dynamisk, d.v.s. at den oppdateres som om alle kampene i en serierunde er ferdigspillte.
Brukes på prognoselignende tabeller.

attribute tablesType/sportstable/@dataid
type xs:string
properties
isRef 0

element tablesType/sportstable/participant
diagram gluon_p432.png
type participantType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children salutation title prefix given_name pre_surname family_name name sufix role role_name nationality other_name events relations shortname name_alternative particulars
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
dataidxs:stringoptional      
teamderived by: xs:intoptional      
documentation
Tall som brukes som lagreferanse
homederived by: xs:int  0    

element tablesType/events
diagram gluon_p433.png
properties
isRef 0
content complex
children round
annotation
documentation
Brukes for terminlister. Hver runde tilsvarer runde 1, 2, 3 osv. i en serie, mens event er beskrivelse av hver enkelt kamp i denne runden

element tablesType/events/round
diagram gluon_p434.png
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children event
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
labelxs:string      
levelxs:string      

attribute tablesType/events/round/@label
type xs:string
properties
isRef 0

attribute tablesType/events/round/@level
type xs:string
properties
isRef 0

element tablesType/events/round/event
diagram gluon_p435.png
type sportsEventType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children participants arrangement season match group level class startDate delayedStartDate location organizer referee attendance summary link element
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxs:stringoptional      
statusderived by: xs:int  3    
documentation
-1 - Utsatt kamp
0 - Ikke startet
1 - Pågår
2 - Pause
3 - Avsluttet
labelxs:string      
typederived by: xs:string  rich    
scorePart1xs:intoptional      
documentation
Brukes bare dersom type indikerer et sammendrag (summary)
scorePart2xs:intoptional      
documentation
Brukes bare dersom type indikerer et sammendrag (summary)
groupxs:stringoptional      
documentation
Brukes jun der det er snakk om sammendrag
annotation
documentation
Når den brukes i forbindelse med terminlister settes scoringene som attributter til dette elementet.

element tablesType/location
diagram gluon_p436.png
type locationType
properties
isRef 0
content complex
children name division exclusion
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
posyxs:decimaloptional      
posxxs:decimaloptional      
latitudexs:decimaloptional      
longitudexs:decimaloptional      
altitudexs:decimaloptional      
dataidxs:stringoptional      
typederived by: xs:stringrequired      
annotation
documentation
For geografiske strukturer
documentation
Geography structures


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy