element gluon
diagram gluon_p1.png
properties
content complex
children head body elements maintenance
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
artIDxs:stringrequired      
priorityderived by: xs:intrequired      
documentation
priority=0 -> stryk
priority=1 -> kun til arkiv, hendelsen er lite viktig eller er foreldet, er med bare for aa beholde helheten.
priority=2 -> ikke direkte kampopdatering, men dagsaktuelt, bare til oversiktsider langt ned i publiseringstreet.
priority=3 -> normal direkte overfoert kamp, vanlig nyhetsartikkel
priority=4 -> Viktig nyhetsartikkel, sportsevenemang med almenn interesse
priority=5 -> Breaking news
versionxs:string      
documentation
Eventuelt versjonsnummer for datatypen (Brukes i tilfeller der en ny eksport og en gammel eksport går ut fra samme systemet)
documentation
Versionnumber for the export type. (Not the versionnumber for one spesific document)
noncriticalxs:intoptional  1    
documentation
Settes for systemer som ikke skal fyre alarmer i overvåkinga
lang  no    
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.
annotation
documentation
Gluon er et enkelt og oversiktlig mediahåndteringssystem med standardisert XML som kommunikasjonsmiddel mellom de ulike enhetene innen produksjon, publisering og distribusjon.
documentation
Top node of the Gluon content management system

attribute gluon/@artID
type xs:string
properties
isRef 0
use required

attribute gluon/@priority
type restriction of xs:int
properties
isRef 0
use required
facets
minInclusive 0
maxInclusive 5
totalDigits 1
annotation
documentation
priority=0 -> stryk
priority=1 -> kun til arkiv, hendelsen er lite viktig eller er foreldet, er med bare for aa beholde helheten.
priority=2 -> ikke direkte kampopdatering, men dagsaktuelt, bare til oversiktsider langt ned i publiseringstreet.
priority=3 -> normal direkte overfoert kamp, vanlig nyhetsartikkel
priority=4 -> Viktig nyhetsartikkel, sportsevenemang med almenn interesse
priority=5 -> Breaking news

attribute gluon/@version
type xs:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Eventuelt versjonsnummer for datatypen (Brukes i tilfeller der en ny eksport og en gammel eksport går ut fra samme systemet)
documentation
Versionnumber for the export type. (Not the versionnumber for one spesific document)

attribute gluon/@noncritical
type xs:int
properties
isRef 0
default 1
use optional
annotation
documentation
Settes for systemer som ikke skal fyre alarmer i overvåkinga

element gluon/head
diagram gluon_p2.png
properties
isRef 0
content complex
children creator publisher editor metadata_DC display channels transmitters publishingpoints
annotation
documentation
Brukes for elementer som beskriver selve dokumentet,
documentation
Information regarding the document

element gluon/head/creator
diagram gluon_p3.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children name
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
datexs:dateTime      
annotation
documentation
FJERNES BRUK DC

attribute gluon/head/creator/@date
type xs:dateTime
properties
isRef 0

element gluon/head/creator/name
diagram gluon_p4.png
type xs:string
properties
isRef 0
content simple

element gluon/head/publisher
diagram gluon_p5.png
type xs:anyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
annotation
documentation
FJERNES BRUK DC

element gluon/head/editor
diagram gluon_p6.png
type xs:anyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
annotation
documentation
FJERNES BRUK DC

element gluon/head/metadata_DC
diagram gluon_p7.png
type axmlType
properties
isRef 0
content complex
children titles creators subjects description publishers contributors dates types format identifier source language relations coverage rights
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
lang      
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.

element gluon/head/display
diagram gluon_p8.png
type displayType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
startDatexs:dateTime      
documentation
Eksakt dato
startYear      
startMonth      
startDay      
startPointxs:duration      
documentation
Start relativt fra start på foreldre objekt
documentation
Start point relative from beginning of parent
endDatexs:dateTimeoptional      
documentation
Eksakt dato
endYear      
endMonth      
endDay      
endPointxs:duration      
documentation
Slutt relativt fra start på foreldre objekt
documentation
End point relative from beginning of parent
repeatMinxs:intoptional      
documentation
Vises minimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
repeatMaxxs:intoptional      
documentation
Vises maksimum antall ganger.
Brukes av systemer som repeterer informasjonen, sendekaruseller
publicxs:boolean      
annotation
documentation
Angir visningsgyldigheten for et dokument

element gluon/head/channels
diagram gluon_p9.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children channel
annotation
documentation
Muliggjør versjonering av inhold på grunnlag av målgruppe

element gluon/head/channels/channel
diagram gluon_p10.png
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content simple

element gluon/head/transmitters
diagram gluon_p11.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children www broadband digitaltv pda wap11 sms teletext dab rds email system transmitter
annotation
documentation
Brukes bare dersom en adresat skal tvangsstyres

element gluon/head/transmitters/www
diagram gluon_p12.png
properties
isRef 0

element gluon/head/transmitters/broadband
diagram gluon_p13.png
properties
isRef 0

element gluon/head/transmitters/digitaltv
diagram gluon_p14.png
properties
isRef 0

element gluon/head/transmitters/pda
diagram gluon_p15.png
properties
isRef 0

element gluon/head/transmitters/wap11
diagram gluon_p16.png
properties
isRef 0

element gluon/head/transmitters/sms
diagram gluon_p17.png
properties
isRef 0

element gluon/head/transmitters/teletext
diagram gluon_p18.png
properties
isRef 0

element gluon/head/transmitters/dab
diagram gluon_p19.png
properties
isRef 0

element gluon/head/transmitters/rds
diagram gluon_p20.png
properties
isRef 0

element gluon/head/transmitters/email
diagram gluon_p21.png
properties
isRef 0

element gluon/head/transmitters/system
diagram gluon_p22.png
type transmitterType
properties
isRef 0
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
quarkxs:stringrequired      
conditionxs:stringoptional      
documentation
Brukes for betingelsene for videresending i karusellen
urlxs:anyURIoptional      
ipxs:anyURIoptional      
encodingderived by: xs:stringoptional      
documentation
Gir de forskjellige måtene systemet kan sende videre data på.
annotation
documentation
Brukes dersom karusellen skal sende til noen av enhetene som ikke er utkanaler

element gluon/head/transmitters/transmitter
diagram gluon_p23.png
type transmitterType
properties
isRef 0
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
quarkxs:stringrequired      
conditionxs:stringoptional      
documentation
Brukes for betingelsene for videresending i karusellen
urlxs:anyURIoptional      
ipxs:anyURIoptional      
encodingderived by: xs:stringoptional      
documentation
Gir de forskjellige måtene systemet kan sende videre data på.
annotation
documentation
Generell transmitter som ikke omfattes av schema

element gluon/head/publishingpoints
diagram gluon_p24.png
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children publishingpoint
annotation
documentation
Brukes i tilfeller der kilden bestemmer hvor i et gitt hirarki noe skal publiseres.
Polopoly ext.

element gluon/head/publishingpoints/publishingpoint
diagram gluon_p25.png
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children section
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
quarkxs:string      
documentation
Publiseringspunktet kan tilordnes en mottager, f. eks wap

attribute gluon/head/publishingpoints/publishingpoint/@quark
type xs:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Publiseringspunktet kan tilordnes en mottager, f. eks wap

element gluon/head/publishingpoints/publishingpoint/section
diagram gluon_p26.png
type sectionType
properties
isRef 0
content complex
children value subsection

element gluon/body
diagram gluon_p27.png
properties
isRef 0
content complex
children news result weather response traffic tables betting review devicecontrol envelope

element gluon/body/news
diagram gluon_p28.png
type newsType
properties
isRef 0
content complex
children metadata_DC abstract headline lead maintext shorttext elements linkcompilations
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:string  rich    
lang      
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.

element gluon/body/result
diagram gluon_p29.png
type resultType
properties
isRef 0
content complex
children metadata_DC event outcome incidents
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:stringrequired      
dataidxs:stringrequired      
newderived by: xs:int  0    

element gluon/body/weather
diagram gluon_p30.png
type weatherType
properties
isRef 0
content complex
children period
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:string      
variationxs:string      

element gluon/body/response
diagram gluon_p31.png
type responseType
properties
isRef 0
content complex
children polling message quiz
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
dataidxs:string      
keyxs:string      
documentation
Kodeordet som er brukt (send KODE til 1987)

element gluon/body/traffic
diagram gluon_p32.png
type trafficType
properties
isRef 0
content complex
children incidentDescription tpeg:tpeg_document announcement
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
dataidxs:string      
typexs:string      
documentation
The classes as in TPEG, eller tpeg-set
documentation
Klassene fra TPEG, brukes for å grovsortere meldingene.
statederived by: xs:string      
documentation
Status for hendelsesforløpet meldingen omfatter
announcementTypexs:string      

element gluon/body/tables
diagram gluon_p33.png
type tablesType
properties
isRef 0
content complex
children metadata_DC element news traffic arrangement sportstable events location
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:stringrequired      
namexs:string      
orderedxs:int  0    
documentation
Settes dersom en liste er sortert, playlister er som regel ikke sortert, mens f.eks en ligatabell er det.
dynamicderived by: xs:int  0    
documentation
Settes til 1 dersom det dreier seg om en tabell dynamisk, d.v.s. at den oppdateres som om alle kampene i en serierunde er ferdigspillte.
Brukes på prognoselignende tabeller.
dataidxs:string      
lang      
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.
documentSeriesxs:int      
documentation
Brukes for å bestemme at dette dokumentet er en del av en sekvens av dokumenter. Eks. epg-programmoversikter som sendes ut i set av 14, eller  arkiveksporter som kommer tre ganger med flere dagers mellomrom. Legg inn verdi for maks antall i serien, her 3
sequenceNumberxs:int      
documentation
Viser hvilket nummer i en dokumentserie det gjeldende dokumentet har.

element gluon/body/betting
diagram gluon_p34.png
type bettingType
properties
isRef 0
content complex
children metadata_DC turnover prizes drawing events
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typederived by: xs:stringrequired      
namexs:string      
weekxs:int      
dataid      

element gluon/body/review
diagram gluon_p35.png
type xs:anyType
properties
isRef 0
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation

element gluon/body/devicecontrol
diagram gluon_p36.png
type devicecontrolType
properties
isRef 0
content complex
children channel
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
typexs:stringrequired      

element gluon/body/envelope
diagram gluon_p37.png
type xs:anyType
properties
isRef 0
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
annotation
documentation
For midlertidig bruk av gluons transport lag for fremmede xml strukturer
documentation
For ad-hoc use of the transport layer, for foregn xml structures

element gluon/elements
diagram gluon_p38.png
properties
isRef 0
content complex
children element
annotation
documentation
Brukes når et element overføres alene
documentation
Use only if one element is to be transferred

element gluon/elements/element
diagram gluon_p39.png
type elementType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children metadata_DC longDescription programmeSpecials musicSpecials recommendations query origin publishingcopy publishingcopyResult subelements
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
objecttypederived by: xs:NMTOKENrequired      
channelderived by: xs:stringoptional      
subChannelxs:stringoptional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment      
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layerderived by: xs:stringoptional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataidxs:stringrequired      
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localidxs:ID      
documentation
Brukes som mål for localid pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
typederived by: xs:NMTOKEN  rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd. Brukes i iteminfo når man lukker spaken, slik at man har et  neste og forige.
runorderxs:stringoptional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
reportStatederived by: xs:string      
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purposexs:string      
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distributionderived by: xs:string      
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
state      
changeType      
changedFromChannel      
changedFromPublishedDate      

element gluon/maintenance
diagram gluon_p40.png
type maintenanceType
properties
isRef 0
content complex
children publishingDirectives retransmit requestStatus report probe systemLabels senders nuclei
annotation
documentation
For administrative meldinger
documentation
System maintenance


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy